Gió đưa cành liễu hiêu quằn,
Sông sâu có chỗ, đất bằng có nơi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001