Gió đưa buồm hạnh rảnh rang,
Tiếng nhơ thiếp chịu, để chàng danh thơm.


Khảo dị:
Gió đưa buồng hạnh rảnh rang,
Tiếng oan thiếp chịu để chàng thơm danh.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001