Gió đưa bụi trúc ngã quỳ,
Thương cha thì phải luỵ dì, dì ơi!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001