Gió đưa bụi mía lùm tum,
Chồng tôi vừa đi khỏi, ông trùm tới chi?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004