Gió đưa bụi hẹ thơm xa,
Em kiếm nơi có mẹ có cha mà nhờ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001