Gió đưa bụi chuối te tàu,
Chàng nam thiếp bắc làm giàu ai ăn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001