Gió đưa bụi chuối sau hè,
Chồng lết vợ què, đầy tớ quẹo tay.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001