Gió đưa bông lách, bông lau,
Bông lê, bông lựu đố nàng mấy bông?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001