Gió đưa ổ dột ton ton,
Đồng Trăm có lỗ, Phước Sơn có vòi.


Đồng Trăm, Phước Sơn: các địa điểm thuộc tỉnh Bình Định.

Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001