Gió đưa đỏng đảnh lá me,
Mặt rỗ hoa mè anh thấy anh thương.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001