Gió đưa, đưa lướt chòm thông,
Gió bay, thông cỗi như lồng bóng ngân.
Suối trong leo lẻo trên ngàn,
Kìa con chim phượng soi làn suối trong.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001