Gió đưa ông đội về kinh,
Bà đội thương tình, cắp nón chạy theo.
Ông đội thì cỡi con heo,
Bà đội thì cỡi con mèo còn tơ.
Tôi lấy ông đội tôi nhờ,
Còn sét bát gạo bây giờ chia đôi.
Bắc lên sùng sục vừa sôi,
Trống giục ba hồi lại chắt nước đi.
Trời ơi sinh giặc làm chi?
Cho chồng tôi phải ra đi chiến trường!


Khảo dị:
Gió đưa ông đội vào kinh,
Bà đội thương tình cắp nón chạy theo.
Gió đưa ông đội về kinh,
Bà đội thất tình xách nón chạy theo.
Gió đưa ông đội về dinh,
Mụ
đội thương tình xách nón chạy theo.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001