Gió đưa ông đội về Tàu,
Bà đội ở lại xuống bàu bắt cua.
Bắt cua làm mắm cho chua,
Gởi về ông đội khỏi mua tốn tiền.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001