Gió đông nam một dải đồng điền,
Em chít khăn trắng giải phiền cho ai?
Khăn trắng em nhuộm nâu đi,
Áo chàm bỏ bị em thì theo anh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001