Gió đông nồm chiều hôm thổi lại,
Cá lỡ chiều làm hại đôi ta.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001