Gió đêm đông thổi lòn hang dế,
Hỡi anh học trò mưu kế anh đâu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001