Gió đánh cành tre, gió đập cành tre,
Chiếc thuyền anh vẫn le te đợi nàng.
Gió đánh cành bàng, gió đập cành bàng,
Dừng chèo anh hát, cô nàng hãy nghe.


Khảo dị:
Gió đập cành tre, gió đập cành tre,
Chiếc thuyền anh vẫn le te đợi nàng.
Gió đập cành bàng, gió đập cành bàng,
Dừng chèo anh hát, cô nàng hãy nghe.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001