Gió đánh cành cau, gió đập cành cau,
Xé buồng lấy quả, hỏi nhau phen này.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001