Giêng hai là gió chia vui,
Đông rồi lại bức, bức thôi là nồm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001