Giã nay rồi lại giã mai,
Đôi chân tê mỏi “dó” ơi vì mày.
Seo đêm rồi lại seo ngày,
Đôi tay nhức buốt vì mày “giấy” ơi.


Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)