Giã ơn em anh lui kịp nước,
Đạo cang thường chẳng trước thì sau.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001