Giã ơn cái cối cái chày,
Nửa đêm gà gáy có mày có tao.
Giã ơn cái cọc cầu ao,
Nửa đêm gà gáy có tao có mày.


Nguồn: Lãng Nhân, Chơi chữ, Nam Chi tùng thư, 1970