Giã ơn ông núi bà non,
Ông bà ở lại, cho con cháu về.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001