Giàu thì nói một khôn mười,
Khó tôi nói chả được lời nào khôn.
Nghèo nói như giỏ hỏng trôn,
Giàu nói như bạc bỏ hòm chẳng lay.
Khó sao khó nói thế này,
Đầy nhà công nợ lại hay eo xèo.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001