Giàu thì dãi vải tháng ba,
Khó khăn mua vải hồ La tháng mười.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001