Giàu từ trong trứng giàu ra,
Khó từ ngã bảy, ngã ba khó về.


Khảo dị:
Giàu từ trong trứng giàu ra,
Đói em đói thuở mẹ cha sinh thành.
Giàu thì trong trứng giàu ra,
Khó thì ngã ba khó về.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001