Giàu như người ta tam sự, ngũ sự,
Khó như đôi đứa mình bán đầu mẹt đầu sàng,
Khẳm một ngày đôi bữa cho nhàn cái thân.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001