Giàu như người ta nghi môn màn cuốn,
Chiếu hoa vải điều, đũa ngà bịt bạc mà chẳng ai say.
Nghèo như đôi đứa mình, chiếu lác võng đay,
Cùng đóm tre, điếu sậy mà chán kẻ say lừ đừ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001