Giàu như người ta lương điền vạn khoảnh,
Khó như hai đứa mình bá nghệ tuỳ thân,
Sớm hái rau, chiều đốn củi đỡ đần nuôi nhau.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004