Giàu như nậu đi xe cùng kiệu,
Khó như đôi đứa mình, mình liệu mình đi.
Anh đi cho em một lễ thỉnh kỳ,
Heo thời một cặp, gà ri một lồng.
Phía bên anh đừng mời chi đông,
Nội cha với mẹ, vợ chồng ông mai.
Phía bên em đừng mời chi ai,
Nội cha với mẹ, với hai đứa mình.
Thắp nhang lên, lại vái chung tình,
Cho cha cho mẹ biết phận mình là dâu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001