Giàu như Thạch Sùng anh đừng có chuộng,
Khó như Hàn Tín anh chớ có vong.
Thân em như chiếc giã giữa dòng,
Chèo cho tới bến, đục trong sẽ tường.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001