Giàu nghèo em chẳng luận chi,
Xin cho chàng xứng thiếp vừa.
Của tiền như lụt như mưa,
Còn lụt còn nước, hết mưa cạn sòng.
Nậu mà thấy khó nậu vong,
Đây em thấy khó, đem lòng em thương.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001