Giàu người ta chẳng có tham,
Khó thì ta liệu, ta làm ta ăn.


Khảo dị:
Giàu người ta chẳng có ham,
Khó ta ta hãy ta làm ta ăn.
Giàu người ta chẳng có tham,
Khó thì ta hãy ta làm ta ăn.
Giàu thì cũng chẳng có tham,
Khó khăn ta liệu ta làm ta ăn.
Giàu thì cũng chẳng có thèm,
Khó khăn ta liệu ta làm ta ăn.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001