Giàu người ta ăn mâm thau, đầy đĩa,
Khó đôi đứa mình lưng đĩa quá lưng.
Mắm đam chấm với rau mưng,
Theo nhau cho trọn, xin đừng bỏ nhau.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001