Giàu làm kép, hẹp làm đơn, tống táng cho yên hồn phách mẹ;
Cá kể đầu, rau kể mớ, tình tang thêm tủi lũ đàn con.


Đây là hai câu đối của con là ả đầu làm để thờ mẹ mới mất. Các chữ: kép, tống táng, phách, đầu, tình tang, đàn đồng âm với những chữ thường dùng trong nghề hát xướng.

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, Câu đối, Vĩnh Hưng Long thư quán, 1931, tr. 48