Giàu chi anh gạo đổ vô ve,
Chuột ăn không được mà khoe rằng giàu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001