Giàu ba mươi sáu phố phường,
Chẳng bằng ông huyện ở làng Kiều Mai.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002