Giàu bên cửa ngõ không màng,
Khó mà có nghĩa, băng ngàn tìm đi.


Khảo dị:
Giàu một bên cửa ngõ không tham,
Khó mà có ngãi, Quảng Nam cũng tìm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001