Giàu anh trong trứng giàu ra
Khó em những thuở mẹ cha sinh thành
Này em với anh
Là duyên Trời định
Trời định đã lâu
Nhà anh thì giàu
Nhà em thì khó
Khó thì mặc khó
Cũng có con người
Phòng khi ăn chơi
Chồng thanh vợ lịch
Trong sách có chữ:
Vạn lịch chí tình
Phòng khi khách lạ
Bạn quen đến nhà
Anh kêu em ra
Một chiềng, hai dạ
Một dạ, hai vâng
Trầu đôi tay nâng
Chiềng thầy thết bạn
Những lời em nói
Kể vạn người thương
Muốn cho lửa bén mùi hương
Anh đây em đấy đôi đường gặp nhau


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001