Giàu đâu mà đến tay ta,
Ta ngồi ta nghĩ đã ba năm ròng.
Thà rằng lấy khó cho xong,
Khó nom, khó giữ bằng cong bạc đồng.


Khảo dị:
Giàu đâu mà đến chúng ta,
Ta ngồi ta nghĩ đã ba năm ròng.
Thà rằng lấy khó cho xong,
Khó nom, khó giữ bằng cong bạc đầy.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001