Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa,
Hay đâu những gái đong đưa đến giờ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001