Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa,
Sang đâu đến kẻ say sưa tối ngày.


Khảo dị:
Giàu đâu những kẻ ngủ trưa,
Giàu đâu những kẻ say sưa tối ngày.
Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa,
Hay đâu đến kẻ say sưa tối ngày.
Giàu đâu những kẻ ngủ trưa,
Khôn đâu đến kẻ say sưa rượu chè.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001