Giàn hoa bể cạn nước đầy,
Cá vàng hoá bạc chàng rày đối chi?
- Thuyền tình sao vắn sông sâu,
Tầu đồng neo sắt gái đâu dám chèo.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004