Già thì bế cháu bồng con,
Già đâu lại ước cau non trái mùa.
- Già thì lễ Phật đi chùa,
Cau non trái mùa, ai cũng muốn ăn.


Khảo dị:
Già thời bế cháu đỡ con,
Già đâu lại ước cau non trái mùa.
- Già nay ước những của chua,
Cau non trái mùa già vẫn muốn ăn.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001