Già thời bế cháu đỡ con,
Già đâu lại ước cau non trái mùa.
Già nay ước những của chua,
Cau non trái mùa già vẫn muốn ăn!


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)