Già thì già tóc già tai,
Già răng, già lợi, đồ chơi không già.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969