Già nhưng già dẻo già dai,
Già gãy chân chõng, già sai chân giường.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]