Già nhưng già dẻo già dai,
Già gãy chân chõng, già sai chân giường.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001