Ghen vợ, ghen chồng không nồng bằng ghen ăn


Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005