Ghe lui thì bạn nhổ sào,
Anh còn bịn rịn, nước nào anh lui.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001