Ghe lui còn để dấu dằm,
Người yêu đâu vắng, dấu nằm còn đây.


Khảo dị:
Ghe lui còn để dấu dằm,
Người yêu đâu mất, chỗ nằm còn đây.
Ghe lui khỏi bến còn dầm,
Người thương dầu vắng chỗ nằm còn đây.
Ghe lui khỏi bến còn dầm,
Người thương đi vắng sao chỗ nằm còn đây.
Rắn đi hết nhớt còn dằm,
Người thương đi mất, chỗ nằm còn đây.
Ghe lui khỏi bến còn dằm,
Người thương đâu vắng, chỗ nằm còn đây?
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001